Η Φιλοσοφία μας

Πρωταρχικός στόχος του σχολείου μας είναι οι μαθητές μας να χτίζουν την προσωπικότητα,την αυτοπεποίθηση και τις γνώσεις τους στην ξένη γλώσσα μέσα σε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει και ανταμείβει την προσπάθεια και προάγει το σεβασμό ανάμεσα στα μέλη μίας ομάδας που είναι η τάξη.Κάθε μαθητής συμμετέχει ενεργά στην τάξη καθώς ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει με το δικό του τρόπο στην ευχάριστη και δημιουργική διεξαγωγή του μαθήματος.

  • Ενθαρρύνεται η συνεχής εξάσκηση της ξένης γλώσσας με στόχο σε μεγαλύτερα επίπεδα να χρησιμοποιείται αποκλειστικά μέσα στην τάξη.
  • Η επιλογή άψογου εκπαιδευτικού υλικού με βάση τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα της κάθε ηλικίας προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών και επιφέρει άριστα αποτελέσματα.
  • Η χρήση του διαδραστικού πίνακα παρέχει στον διδάσκοντα πλούσιο υλικό (π.χ. προβολή βίντεο, παραμύθια και παιχνίδια για τις μικρότερες ηλικίες, ντοκιμαντέρ και ταινίες για τους μεγαλύτερους μαθητές μας).
  • Κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται ατομικά. Λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του καθενός και δίνεται η δυνατότητα ενισχυτικής διδασκαλίας όπου κριθεί απαραίτητο.
  • Η τακτική επαφή με γονείς-κηδεμόνες συντελεί στην επίλυση τυχόν προβλημάτων έγκαιρα και αποτελεσματικά. Ο διάλογος μεταξύ γονέων και διδασκόντων και η συνεργασία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις επιδόσεις του μαθητή.